CORSO Apartments Františkovy Lázně

Finanční příspěvek na pobyt 

PODPORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Využijte podporu Karlovarského kraje na ubytování u nás!

Podmínky:

 • dar je určen pro všechny fyzické nepodnikající občany s trvalým pobytem na území Evropské unie
 • pobyt musí být v termínu od 01.10. – 31.12.2020
 • dat je možné poskytnout při ubytování minimálně tří po sobě následujících nocí a maximálně 6 po sobě následujících nocí v jednom ubytovacím zařízení
 • maximální možná výše daru je 50 % účtovaných výdajů v ubytovacím zařízení na ubytování za jedno osobu a noci, max, 300 Kč za jednu osobu a noc
 • dar není možné poskytnou na ubytování v souvislosti s výkonem práce v pracovněprávním vztahu, ve vztahu k živnostenskému podnikání nebo dlouhodobého ubytování
 • na poskytnutí daru není právní nárok
 • žadatel může v jedné žádosti žádat za sebe a čtyři další osoby, které s ním byly společně ubytování (pokud je jich více jak 5, musí žádost rozdělit, za nezletilé podepisuje zákonný zástupce)
 • host může žádat za jeden či více termínů najednou, avšak maximálně za jeden termín v měsíci (např. jeden termín musí být v říjnu a jeden v listopadu, vždy min 3 noci)
 • žadatel nesmí žádat o dar za ubytování ve dvou či více ubytovacích zařízeních ve stejném termínu
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti poskytnutí daru je 60 pracovních dnů ode ode dne přijetí žádosti, dar je po schválení poskytnut do 20 pracovních dnů

Postup:

 • přihlašte se do portálu: https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/#
 • registrujte se v daném portálu (uvádí se e-mail, informace o zákazníkovi – jméno, příjmení, datum narození, trvalá adresa)
 • řádně vyplňte a odešlete elektronickou žádost v dotačním portále
 • řádně vyplňte, podepište a doručte listinnou smlouvu o poskytnutí daru do 14 dnů od odeslání elektronické žádosti na adresu: Karlovarký kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
 • k listinné smlouvě je potřeba přiložit doklad o realizovaném ubytování (doba realizovaného ubytování a datum vystavení dokladu musí předcházet nebo být shodné s datem podání elektronické žádosti – žádost se podává nejdříve v den odjezdu)
 • v dokladu musí být uvedeno – místo ubytování, doba, počet ubytovaných osoba, cena za ubytování, informace že ubytování bylo uhrazeno (pokud jsou ceny v rámci jednotlivých dnů rozdílné, tak musí být rozepsán každý den zvlášť)
 • žádost lze podat nejdříve v den odjezdu z ubytovacího zařízení